Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019

        META ARCHITECTURE – MAC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— Số: 01368118-MAC Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019 THÔNG BÁO V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2019 – Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của…

Xem thêm
Hotline 24/7: 0941 68 33 68